HOTARARI

Hotararea Nr.1                Hotararea Nr.5                    Hotararea Nr. 9             

Hotararea Nr.2                Hotararea Nr.6                    Hotararea Nr. 10

Hotararea Nr.3                Hotararea Nr.7                    Hotararea Nr. 11

Hotararea Nr.4                Hotararea Nr.8                    Hotararea Nr. 12

Hotararea Nr. 13            Hotararea Nr.14                 Hotararea Nr.15   

Hotararea Nr.16             Hotararea Nr.17                 Hotararea Nr.18

Hotararea Nr.19             Hotararea Nr.20                  Hotararea Nr.21

Hotararea Nr.22              Hotararea Nr.23                 Hotararea Nr.24

Hotararea Nr.25              Hotararea Nr.26                 Hotararea Nr.27

Hotararea Nr.28               Hotararea Nr.29                 Hotararea Nr.30

Hotararea Nr.31               Hotararea Nr.32                 Hotararea Nr.33

Hotararea Nr.34                Hotararea Nr.35                 Hotararea Nr.36

Hotararea Nr.37                Hotararea Nr.38                  Hotararea Nr.39

Hotararea Nr.40                Hotarari 41-99